Testa upplevelsen av digital arbetsmiljö på 15 minuter

Att kommunicera behov av förbättringar i den digitala arbetsmiljön är ibland svårt. Det kan bli en hel del tyckande som inte tas på allvar av ledningen. Under 2009 började jag undersöka den här problematiken och skrev metodikboken “Den digitala vampyren – fortlöpande förbättringar för verksamhetsnära IT”. Jag har nu jobbat vidare på metodiken och byggt ett webenkät-system för att testa upplevelsen av den digitala arbetsmiljön.

Webenkäten tar ca 15 minuter att göra och består av 35 karikatyrer på situationer då man använder IT på jobbet. Till varje karikatyr finns ett citat från användare. Den som svarar på enkäten fyller i sin upplevelse av en liknande situation i den egna verksamheten på 3 skalor;

  1. Frekvensen hur ofta situationen inträffar, inte alls till hela tiden då man använder IT-verktyg på jobbet.
  2. Upplevelse i användningen, intensitet för faktorerna frustration till arbetsglädje.
  3. Upplevelse av tidsanvändning, omfattning av faktorerna tidstjuveri till effektivitet.

Svaren visas visuellt på en frustrationskarta.

Baserat på svaren från enkäten beräknas ett frustrationsindex (FI) och ett tidstjuveriindex (TI).

Ett FI på 0 innbär ingen frustration alls = perfekt digital arbetsmiljö, bra UX på jobbet. Ett värde på 1 motsvarar upplevd frustration hela tiden då man exponeras för den digitala arbetsmiljön.

Då TI = 0 skapar IT-verktygen stor effektivitet i verksamhetens processer. Ett värde på 1 motsvarar upplevd tidstjuveri i verksamhetens processer hela tiden då man använder IT-verktyg.

Resultatet från webenkäten används på fokusgruppsmöten med chefer och medarbetare, samt fackliga representanter. Där tas beslut om lämpliga åtgärder kan genomföras direkt eller om det finns behov av digital skyddsrond och “medsittning” med UX inspelning av handhavandet.

Efter det att indentifierade problem blivit åtgärdade görs en ny test med webenkäten. Man kan då använda FI och TI som nyckeltal för att styra förbättring av den digitala arbetsmiljön. Då jämförs FI före/FI efter, samt TI före/TI efter.

Kontakta gärna mig om du vill veta mer om hur du kan styra och förbättra digital arbetsmiljö med testning.

robert.ferm@addiva.se

Leave a Reply